כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן תקציבית לעולים ותושבים חוזרים של משרד לקליטת העלייה

הקרן בהקפאה!

1. תנאי ההלוואה:

        - שנה ראשונה גרייס (יידחה החזר ההלוואה). במהלך הזמן הזה תשולם רק ריבית

        - בחמש השנים לאחר מכן יבוצע החזר ההלוואה בתשלומים חודשיים.

 • חלק מההלוואה מוכר כמענק מותנה. תנאי קבלת המענק הוא המשך פעילות העסק במשך 3 שנים לאחר קבלת ההלוואה. בפועל המענק מקזז כל הריביות של חמשת השנים.
 • הריבית של ההלוואה תעמוד על 2% עם הצמדה למדד המחירים לצרכן (אינפלציה).
 • הלוואה לא תעלה על 80% מסך ההשקעות בעסק, (למשל, על הלוואה של 70,000 ₪ הדרושים לתוכנית ההשקעה הכוללת של לפחות 87,500 ₪, מתוכם 17,500 ₪ יהוו הון עצמי).
 • על מנת לקבל הלוואה יש להעמיד את הביטחונות הבנקאיים הבאים:

        - להלוואה של עד 35,000 ₪ - אדם ערב אחד

        - להלוואה של עד 70,000 ₪ - שני ערבים

 •       דרישות ערבים:

       - הכנסה ברוטו (שכר או הכנסה כעצמאי) - לא פחות מ-5,000 ₪ לחודש;

       - ותק עבודה במקום אחד - לפחות שנה אחת;

       - מצב חשבון בנק תקין

       - גיל עד 58.

קיימת אפשרות להמרת ערבים בביטחונות מטריאליים, בהסכמה של משרד הקליטה.

זוהי הלוואה אישית לעולים ותושבים חוזרים. לכן, אם עסק יהיה עם ההשתתפות ובינם יהיה עולה ותושב חוזר, משרד הקליטה יממן דרך ההלוואה רק חלק מההשקעות, שאמור להשקיע עולה או תושב חוזר. שותפים שלו יצטרכו לממן את חלקם בעצמם.

 2. תהליך קבלת אישור להלוואה:

 • ההחלתה על מתן ההלוואה תתקבל על בסיס תכנית עסקית שהוכלה לקרן ממונפת של משרד הלקיטה. 
 • אם היזם הוא בן העולים, כלומר, היה רשום בתעודת עולה של הוריו, אז הוא צריך להגיש הצהרה – העברת זכות לקבלת הלוואה מהקרן לעולה עצמאי מצד הורים שלו (ראה דוגמה).
 • בישיבת וועדת האשראי של המשרד לקליטת עלייה אין היזם משתתף, ולכן הוא מייוצג ע"י יועץ מט"י.
 • ההחלטות המתקבלות בוועדה הן כדלקמן:

         - אישור;

         - אישור חלקי;

         - אישור בתנאים מסוימים;

         - דחייה לדיון נוסף;

         - דחייה

 • באם ההלוואה אושרה בהיקף חלקי, ליזם קיימת הזכות לפנות למשרד הקליטה בבקשה לקבלת יתרת ההלוואה בתנאי שהוא עדיין זכאי לגיבוי מצד המשרד כעולה חדש או תושב חוזר.
 • באם הוועדה דחתה את הבקשה, ליזם קיימת הזכות לפנות שוב עם בקשה להלוואה ע"פ הסדר המפורט לעיל, לרבות הכנת תוכנית עסקית חדשה בתנאי שהוא עדיין זכאי לגיבוי מצד המשרד כעולה חדש או תושב חוזר.

3. נוהל קבלת הלוואה

 • ההלוואה מתבצעת לשכה של משרד הקליטה לפי מקום מגורים של היזם. פרוטוקול הישיבה של הוועדה של משרד הקליטה יישלח לביתו של היזם ולמט"י. את ההלוואה מקבלים בבנק מרקנתיל דיסקונט . בכדי לקבל את ההלוואה היזם יצטרך לפתוח חשבון בסניף הבנק הפועלים שיצוין בפרוטוקול. אין צורך לפתוח חשבון בנק מרקנתיל דיסקונט קודם לכן .
 • התנאי לקבלת ההלוואה הוא השקעה של הון עצמי על ידי היזם בהתאם לתוכנית העסקית.
 •  אם היזם השקיע רק הון עצמי, הבנק יעביר תשלום ישר לספקים של היזם על חשבון ההלוואה. על מנת שהמשרד לקליטת העלייה יורה לבנק לבצע את התשלום, היזם מחויב להביא למשרד הצעות מחיר או הזמנות לפי הסעיפים הרלוונטיים של התוכנית העסקית.
 • אם היזם השקיע את כל הכספים לפי התוכנית העסקית, משרד הקליטה נותן אישור לבנק לתת את ההלוואה במזומן
 • אם היזם השקיע יותר מהון עצמי הנדרש, ההלוואה תחולק לשני חלקים: את החלק שהושקע מעבר לסכום של ההון העצמי, היזם יקבל במזומן, והחלק השני שעדיין לא הושקע, ישולם ישר לספקים לפי הצעות מחיר והזמנות.
 • על היזם חלה הוכחת ההשקעה שביצע באמצעות חשבוניות מס וקבלות, או באמצעות אישור של רואה חשבון (יועץ מס) (דוגמה).
 • כדי לקבל הפנייה לבנק הפועלים לקבלת ההלוואה, היזם מחויב להציג במשרד הקליטה חשבוניות מס, קבלות או אישור רואה חשבון (יועץ מס מוסמך) על ביצוע ההשקעה והצעות מחיר (הזמנות) בעבור החלק בהשקעה שעדיין לא הושקע.
 • על סמך המסמכים הנ"ל משרד הקליטה נותן ליזם מכתב עם אישור לביצוע ההלוואה.
 • לצורך מימוש ההלוואה בבנק, יש למסור בבנק מכתב עם אישור של משרד הקליטה, ופרטי הערבים.
 • יש להגיש עותק של תעודת הזהות, עותק של תלוש משכורת האחרון או אישור מרואה חשבון (יועץ מס) על הכנסה חודשית (שנתית) של כל אחד מהערבים ופרטי חשבון הבנק שלו. אם אחד מהערבים הוא לא לקוח של בנק הפועלים ייתכן כי עשויים יהיו לדרוש ממנו ויתור על סודיות בנקאית לטובת בנק מרקנתיל דיסקונט.


פרטים נוספים ניתן למצוא באתר - www.moia.gov.il

חדשות

חזרה לרשימת קרנות