כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

הצהרה – העברת מצד הורים זכות לקבלת הלוואה מהקרן לעולה עצמאי לילדים

בס"ד

תאריך : ___________


לכבוד
משרד הקליטה
האגף ליזמות עסקית

 

הנדון : הצהרה – העברת זכות לקבלת הלוואה מהקרן לעולה עצמאי

שלום

אני / אנחנו החתום/חתומה / חתומים מטה , מספר תעודת עולה _________________

מוותרים על זכאותנו, לאלתר ,לקבלת הלוואה מהקרן לעולה עצמאי לטובת

הבן/בת שלנו _____________________ ___________________________
שם משפחה ופרטי תעודת זהות

לצורך פתיחת עסק פרטי.

על החתום :

____________________ ____________________ _________
שם משפחה ופרטי תעודת זהות חתימה

____________________ ____________________ __________
שם משפחה ופרטי תעודת זהות חתימה


=======================================================

הנני מאשר בזאת כי הנ"ל חתמו בפניי.


________________ ______________ ____________
שם משפחה ופרטי חתימה תאריך
יועץ תחום יזמות


העתק : מט"י