כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

דוגמה לאישור של רואה חשבון (יועץ מס) על ביצוע השקעות בעסק לצורך קבלת הלוואה מקרן לעולה העצמאי של משרד לקליטת העלייה

תאריך


לוגו רו"ח או יועץ מס


הנדון: שם היזם, מס. תעודת זהות

כמייצגה (מס' רישיון_____) של גב/מר_________(במידה וחברה בע"מ יש לציין שם החברה), הריני לציין בזאת כי בדקתי את ספרי החשבונות של הנ"ל (בדיקת הספרים מתבצעת לתקופת 6 חודשים שקדמו לתאריך אישור ההלוואה המופיע בפרוטוקול הועדה ועד תאריך שמופיע באישור הנ"ל) ולהלן ההשקעות שהושקעו :

סעיף                       ₪
רכב
בטוח
ציוד
מלאי
פרסום
שכ"ד
שיפוצים
סה"כ הושקע _______

הסכומים אינם כוללים מע"מ (במידה והעוסק פטור יש לציין שהנ"ל עוסק פטור והסכומים כוללים מע"מ)


בכבוד רב.,
שם הרו"ח או היועץ מס
(חותמת)

 

הסעיפים הם אך ורק לדוגמה ובאישור צריך להתייחס לסעיפי התכנית ההשקעה שאושרה ליזם על ידי משרד הקליטה!

הורדת קובץ WORD